2024. gada Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

 
“Tavu neizmērojamo mīlestību, Kristu, redzot, elles valgos saistītie, gāja pie gaismas līksmām kājām, slavējot mūžīgo Pashu“
(Pashas kanona 5. dziesma)
 
Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inoces, mīļie brāļi un māsas, Latvijas Pareizticīgās baznīcas bērni!

Pieņemiet manu sirsnīgo apsveikumu  pasauli pestījošajos  Kristus Augšāmcelšanās svētkos un priecīgo Pashas sveicienu:
 
Kristus Augšāmcēlies!
 

Pashas svētku kanonā dzirdam: “Tagad viss gaismas piepildījies, debesis un zeme un pazeme, lai svin visa radība Kristus celšanos, kurā stiprinās” (3. dziesma). Mums ir uzspīdējusi Dievišķā Patiesības gaisma – trešajā dienā no kapa Augšāmcēlies Kristus, pasaules Pestītājs. Svētītājs Serbijas Nikolajs raksta: ”Tava Augšāmcelšanās, Kristu, ir mūsu uzvara, un Tava Slava – mūsu prieks, ar Tavu Krusta nāvi Tu esi uzvarējis grēku un ar Augšāmcelšanos  – nāvi. Kungs, slava Tev”.

Kopš Kristus Augšāmcelšanās nav uz zemes tādu vārdu, kas būtu vairāk apbrīnojami, brīnišķīgāki, svinīgāki un priecīgāki kristīgai dvēselei nekā svētais Pashas sveiciens.

Kristus Augšāmcēlies!

Runājot par Kristus uzvaru pār nāvi, tas pats svētītājs Nikolajs raksta: “Kristus uzvara ir vienīgā uzvara, par kuru var priecāties visa cilvēku radība, sākot no pirmā cilvēka  līdz pēdējam. Jebkura cita uzvara uz zemes ir šķēlusi un sašķeļ cilvēkus… Ar savu Augšāmcelšanos Kristus ir uzvarējis grēku un nāvi, sagrāvis sātana tumšo valstību, atbrīvojis paverdzināto cilvēci… Kurš gan nekļūs priecīgs par Kunga Jēzus Kristus uzvaru? Raugi, Viņš uzvarēja nevis Sevis dēļ, bet mūsu dēļ. Viņa uzvara nepadarīja Viņu ne lielāku, ne dzīvāku, ne bagātāku, bet padarīja par tādiem mūs.”

Kristus nokāpa “zemes dzīlēs” un apspīdēja sagūstītos ar Augšāmcelšanās gaismu, ar Savas Valstības pasludināšanu, un Viņu slavējošos izveda uz debesu mājokļiem.

Nedziestošā Kristus Augšāmcelšanās gaisma uzspīdēja arī visiem tiem ļaudīm, kas dzīvo uz zemes. Ar Krusta nāvi un slavējamo Augšāmcelšanos Kristus atbrīvo mūs no grēka verdzības un ieved Dieva bērnu brīvībā, un mēs vairs neesam sveši, bet gan “savējie Dievam”.
Kristus Augšāmcelšanās ir mūžīgās, nebeidzamās Pashas svinības bezgalīgās  dzīves svētlaimē.

Mēs, svētās pareizticīgās Kristus baznīcas uzticamie bērni, “stiprināmies ar Kristus augšāmcelšanos” tad, kad dzīvojam saskaņā ar Dieva baušļiem, sargājam ticību, dārgu turam Kristus Baznīcu un mīlam mūsu tuvākos.

Brāļi un māsas, lai nekādas dzīves bēdas un šīs pasaules vilinājumi nesatricina mūsu ticību, nepiespiež mūs atkāpties no Kristus baušļiem, lai laicīgie prieki neaizslēgtu mums ieeju Mīlestības un mūžīgās Pashas valstībā.

Kristus aicina mūs mīlēt, bet šīs pasaules gars – lepnības un  patmīlības gars, šķelšanās gars – dažkārt pārņem cilvēkus savā varā. Atraidījuši visu to, kas nes postu, sekosim Kristum, kurš mūs ir iemīlējis! Īpaši šajās pestījošajās dienās, daloties Kristus Augšāmcelšanās priekā, izrādīsim mīlestību tiem, kam tās trūkst,  nabadzīgajiem un vientuļajiem, atraitnēm un bāreņiem,  “un svētkos apgaismosimies un apskausim cits citu. Teiksim: “brāļi” arī tiem, kuri mūs nīst, un piedosim visu Augšāmcelšanās dēļ.”

Lai Tas Kungs, Kas ir Augšāmcēlies, stiprina mūs Savā Spēkā, apgaismo mūsu prātu, sasilda mūsu atvēsušās sirdis un izkliedē mūsu dvēselēs drūmos tukšrosības, grūtsirdības un bezcerības mākoņus. Šajā sarežģītajā laikā neļausim grūtsirdības un izmisuma garam pavisam sagrābt mūsu sirdis.

Mīļie brāļi un māsas, mūžīgais Pashas prieks lai sasilda jūsu sirdis un ieiet katrā mājā, piepildot jūs ar ticību cerību un mīlestību.
 
Kristus ir Augšāmcēlies!
 
Ar prieku apsveicu visu man Dieva uzticēto Vislatvijas draudzi gaišajos Kristus Pashas svētkos, lūdzu Dievu par jūsu visu veselību un pestīšanu. Vēlu mieru, prieku, kristīgu savstarpējo sapratni, stipru veselību un neizsīkstošu Dieva palīdzību.
 
Kristus patiesi ir Augšāmcēlies!

Mūsu Kunga Jēzus Kristus, Kas ir Augšāmcēlies no mirušiem, svētība, Viņa Visšķīstās Mātes, svētmocekļa svētā Rīgas Jāņa un visu svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.
 
Dieva Žēlastībā
Aleksandrs
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Pasha,
Rīga,
2024. g.