Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra vēstījums un lūgšana par mieru visā pasaulē

Kungā mīļotie brāļi Augstisvētītie Virsgani,
godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas,
dārgie brāļi un māsas,
visi mūsu Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticamie bērni!

         Gaišajā Kunga Pretimņemšanas svētku dienā, kad cilvēku dzimums ar taisnā Simeona lūpām apliecināja pasaulei parādījušos pestīšanu (skat. Lk. 2,30), ar mīlestību uz Kristu Pestītāju vēršos pie Jums visiem ar kvēlu aicinājumu pienest savas patiesākās lūgšanas Kungam Dievam un mūsu Vissvētajai Valdniecei Dievadzemdētājai un Mūžamjaunavai Marijai par naida, neuzticības un nesaprašanās pārtraukšanu cilvēku, tautu un valstu vidū, kara nepieļaušanu un miera saglabāšanu Eiropā un visā pasaulē kā dārgu Dieva dāvanu, kuru mums novēlējis pats mūsu Kungs. «Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu», - saka mūsu Kungs Savā Pirmsvētnieka lūgšanā, ko mums saglabājis svētais apustulis un Evaņģēlists Jānis Teologs (Jņ. 14,27).

          Šobrīd ir trauksmains laiks. Nedrošība par rītdienu, pastāvīga spriedze pasaulē un Eiropā, nepārtrauktā trauksme, kurā esam spiesti dzīvot, liek mums izjust cilvēka esības trauslumu.

         Tādēļ vērsīsimies pie neierobežotās Dieva žēlsirdības, apzinoties savu necienīgumu, ar dziļu pazemību un lielu mīlestību pret mūsu Dievu, pret visiem ļaudīm un ikvienu cilvēku. Liksim mūsu paļāvību un mūsu cerību uz Kungu, lūgsim Viņu par visu cilvēku, visu tautu un valstu Eiropā un visā pasaulē, pasargāšanu svētītā mierā. Atcerēsimies, ka nav nekā spēcīgāka par lūgšanu. Lūgšana pārtrauc naidu un ienaidu, apstādina karus, remdē dusmas.

         Svētīju un lūdzu visus Jūs kvēli un no sirds, ar ticību un nožēlu, lūgties un lūgt Kristu Pestītāju par naida pārtraukšanu un miera stiprināšanu.

Kristus mīlestībā,
 
ALEKSANDRS
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts
Rīgā,
2022. gada 15. februārī.
 
Lūgšana

Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, Kas Krustu un nāvi esi pārcietis cilvēku pestīšanas labad, nokāpis ellē, trīs dienu apbedīšanu uzņēmies, nāvi uzvarējis, sātanu satriecis un savstarpējo ienaidu iznīcinājis, pieņem Tavu pazemīgo kalpu lūgšanu, kas nožēlā un ar satriektu sirdi sauc uz Tevi par mieru visā pasaulē, par naida un ienaida pārtraukšanu, par kara un asins izliešanas nepieļaušanu. 

Ak, Visžēlīgais Kungs, Kas esi mieru dāvājis cilvēku dzimtai, apdzēs ikvienas nesaskaņas un strīdus, remdē naidnieku ļaunumu, svētī Tevi lūdzošos ar mieru un labklājību!

Iededz mūsu sirdīs mīlestības liesmas pret Tevi, lai ar dvēseli un visu savu spēku iemīlam Tevi un savu tuvāko.

Jo Tu esi mūsu miers, un mēs Tev godu dodam, ar Tavu Beziesākuma Esošo Tēvu un Vissvēto un Labo, un Tavu Dzīvudarošo Garu tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.