3.janvāris / 2024

2024. gada Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra
Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums
Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, godbijīgajiem diakoniem, visgodājamajai mūku kārtai un visiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticīgajiem bērniem
 
“Redzu noslēpumu savādu un brīnišķu; ala debesis, ķerubu tronis Jaunava, vieta silīte, jo tur dus Kristus Dievs, neaptveramais,Kuru slavējot cildinām".
(Svētku kanona 9. dziesmas irmoss).
 

Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inoces, mīļie brāļi un māsas – Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticīgie bērni!

Pazemībā, ar neizsakāmu gaišu prieku un pateicību Kungam Dievam apsveicu ikvienu no jums lielajos Dieva Kunga un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas miesā svētkos.

Kristus Piedzimšanas naktī Betlēmes “gani runāja savā starpā: “Ejam tad nu uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko Kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada ir Mariju, ir Jāzepu un Bērniņu, silītē gulošu.” (Lk. 2:15-16). Lielais Pareizticīgās Baznīcas spīdeklis – svētītājs Gregors Teologs svētku pamācībā atklāj Kristus Piedzimšanas naktī notikušā būtību: “Bezmiesiskais kļūst miesisks, Vārds iegūst formu, Neredzamais kļūst redzams, Neap­tveramais kļūst aptverams, Tas, Kurš bija ārpus laika, iegūst sākumu, Dieva Dēls kļūst par Cilvēka Dēlu, lai izglābtu cilvēkus.” Mūsu neprātīgajā, grēcīgajā un tukšrosīgajā pasaulē atnāk Pats Kungs. “Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū” (Jņ.1:14). Atnāk “mūsu pestīšanas labad”, lai glābtu savu mīļoto radību. Dieva eņģeļi slavēja lielo Dieva saskarsmes ar cilvēku noslēpumu: “Gods Dievam augstībā, miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts!” Svētku priekšvakara dievkalpojumā mēs dzirdam noslēpumainu dziedājumu – “Ar mums ir Dievs, ņemiet vērā, jūs tautas, un padodieties, jo ar mums ir Dievs!” Dieva atnākšana pasaulē, Kristus Pestītāja Dievbērna piedzimšana no Vissvētās Visšķīstās Dieva­dzem­dētājas Jaunavas bija atklāta dievapgaismotajam pravietim Jesajam vēl septiņus gadsimtus pirms pravietojuma piepildīšanās. Svētais pravietis redzēja tālā nākotnē mirdzošu Betlēmes zvaigzni.

Arī šodien, tāpat kā tālajā Betlēmes naktī, Tas Kungs vēlas piedzimt katra cilvēka, kurš Viņam pievērsīsies, sirdī. “Redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar mani” (Atkl. 3:20). Sadzirdēt Vismīļā Jēzus, mūsu Pestītāja balsi var vienmēr, un it īpaši šajās svētajās un pestījošajās dienās, pavēršot skatu savas sirds dziļumos, jo ir teikts: “Dieva valstība ir jūsu vidū”. Pats Kungs piedāvā Sevi mums. Un no mums ir atkarīgs, vai nu pieņemt Dievabērnu Kristu Pestītāju vai Viņu atraidīt. Un tad mēs būsim vai nu attaisnoti, vai notiesāti uz mūžiem. Pieņemt pasaulē nakušo Kungu nozīmē atbrīvoties no jebkādas ned­raudzības,­ naida, nelabvēlības, godkāres, skaudības, lepnības un patmīlības. Tas nozīmē mīlēt Dievu Kungu no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, pazemībā nožēlot grēkus un mest pie malas tumsas darbus – ķildas, šķelšanās, nevienam necensties atriebties, bet mīlēt ikvienu cilvēku. Mūsu grēku dēļ mums tiek pieļauti smagi pārbaudījumi, bet “dāsns un žēlīgs ir Tas Kungs, daudzžēlīgs un ļoti pacietīgs” (Ps. 102:8). Dedzīgā lūgšanā un paļāvībā uz To Kungu un Viņa Visšķīsto Māti Vissvēto Dievadzemdētāju un uz visu svēto lūgšanām saņemsim iepriecinājumu un palīdzību. Jo īpaši vērsīsimies ar sirsnīgu lūgšanu pie Vissvētās Visšķīstās Dievadzemdētājas Viņas brīnumdarošā tēla "Ļauno siržu Mīkstinātāja" priekšā.

Mūsu pestīšanas ienaidnieks neko tik ļoti nevēlas, kā atraut cilvēku no Dieva, panākt, lai viņš kļūtu līdzīgs Hērodam – slepkavai, kurš sagribēja pazudināt brīnišķo Bērnu Kristu, atraut cilvēku no Kristus Baznīcas, no pestījošajiem Baznīcas noslēpumiem – grēksūdzes un Svētā Vakarēdiena. Svētītājs Jānis Zeltamute uzskata, ka jebkura atdalīšanās no Baznīcas ir Svētā Gara žēlastības zaudēšana: “Ja mēs gribam saņemt Garu no Galvas, būsim vienoti savā starpā, saistīti ar mīlestības saitēm”. Svētais Kipriāns no Kartāgas spriež, ka būt kristietim nozīmē piederēt redzamajai Baznīcai un pakļauties Dieva noliktajiem bīskapiem. Mīļie brāļi un māsas, mīlēsim svēto Baznīcu – šķīsto Kristus Līgavu, jo tikai Baznīcā mēs gūstam cerību uz pestīšanu un svētību mūsu dzīvei.

Šodien uz ticīgajiem ļaudīm gulstas liela atbildība lūgt par “visas pasaules mieru.” Laikā, kad līst cilvēku asinis, ticīgam cilvēkam jo īpaši ir jālūdz Dievu par miera un mīlestības saglabāšanu, par brāļu iznīcinošā kara Ukrainā pārtraukšanu. Tas arī būs liels ieguldījums miera lietā.

Šajās gaišajās un priecīgajās dienās slavēsim Betlēmē Piedzimušo Dievbērnu Kristu Pestītāju, Viņa Vissšķīsto Māti Vissvēto Dievadzemdētāju. Lai mūsu sirdis piepildās ar nesatricināmu mieru, gaišu prieku un pateicību Dievam.

Visu man Dieva uzticēto Vislatvijas draudzi sirsnīgi apsveicu Jaunajā gadā un lielajos pasauli pestījošajos Kristus Piedzimšanas svētkos.

Betlēmē Piedzimušā Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastība, Viņa Visšķīstās Mātes, svētā svētmocekļa Jāņa, Rīgas Arhibīskapa un visu svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

 
Dieva žēlastībā pazemīgais
Aleksandrs
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Piedzimšanas svētki
2023. / 2024. gads.
Rīga