29.augusts / 2022

Mīļotie Augstisvētītie Virsgani, godājamie tēvi, inoki un inokiņas, brāļi un māsas, uzticamie Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērni!

Mīļotie Augstisvētītie Virsgani,
godājamie tēvi, inoki un inokiņas, brāļi un māsas, uzticamie
Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērni!
 
Vēršos pie jums ar svētību ik dienas pienest savu lūgšanu Kungam un Viņa Visšķīstajai Mātei, un visiem svētajiem, kas Dievam pa prātam darījuši, par mieru un par mūsu Svēto Baznīcu.
Mīlestībā uz Kungu,
 
ALEKSANDRS,
                     RĪGAS un visas Latvijas Metropolīts
 
LŪGŠANA
 
Daudzžēlīgais Kungs Jēzu Kristu, Dieva Dēls, mūsu Pestītājs un Paļāvība visiem, kas dzīvo uz zemes! Uzlūko no Saviem svētajiem augstumiem un uzklausi mūs, kas pazemīgi slīgstam ceļos un ar satriektu sirdi lūdzamies Tevi. Stiprini un saglabā Tavu Svēto Pareizticīgo Baznīcu vienotībā, pasargi no nesaskaņām, no uzbrukumiem un šķelšanās.
 
Ar Savu neizdibināmo Dievišķo Nodomu pasargi mūs visos mūsu ceļos ar Taviem svētajiem eņģeļiem, lai vienmēr paliekam mierā un dievbijībā, nesagraujamā uzticībā mūsu Svētajai un Pestījošajai Pareizticībai.
 
Dāvā mums ilgu mūžu un nesatricināmu spēku, lai mēs visu darām par slavu Tev un par labu Tavai Svētajai Baznīcai mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Marijas, svēto Bezmiesīgo Debesu Spēku, svēto slavējamo un visgodāto Apustuļu, svētā svētmocekļa Jāņa, Rīgas arhibīskapa, brīnumdarītāja, un visu Jaunmocekļu un apliecinātāju, ticības un dievbijības varoņdarba veicēju, un visu Tavu svēto lūgšanu dēļ.
 
Un mēs, par Tavu vislabo nodomu par mums priecādamies, katrā dienā un stundā slavējam un augsti teicam vissvēto Tavu, Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdu tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.