6.janvāris / 2022

2022.gada Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums

Augstisvētītajiem Virsgniem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, dievbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas
Pareizticīgās Baznīcas bērniem

 

“Redzu noslēpumu savādu un brīnišķu; ala debesis, ķerubu tronis Jaunava, vieta silīte, jo tur dus Kristus Dievs,
neaptveramais, Kuru slavējot cildinām”  (svētku kanona 9. dziesmas irmoss).
 

Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļie brāļi un māsas, Kristus Baznīcas bērni!

Neizsakāmā Dieva žēlastībā mēs atkal lūgšanās svinam lielos, gaišos un priecīgos mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas miesā svētkus. Tagad mēs slavinām To Kungu par viņa mīlestību uz cilvēkiem: ”Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jņ. 3,16).

Brāļi un māsas, mēs esam aicināti kļūt par Kunga Jēzus Kristus mācekļiem – tātad mums ir jāveido sava dzīve un attiecības ar citiem cilvēkiem, pamatojoties uz Evanģēlija mīlestības baušļa principiem. Pildot šo bausli, cilvēks savā dzīvē sāk izjust Dieva klātbūtni. Lai mēs, kā saka apustulis, “kopā ar Viņu dzīvotu, vienalga, vai esam nomodā, vai aizmiguši” (1.Tes 5,10).

“Kristus piedzimst – slavējiet” – dzied tagad Kristus Baznīca. Slavēt Kristu nozīmē pildīt Viņa svētos baušļus. Patiesā dievbijība ir novēršanās no visa ļaunā, no visa, kas grauj pasauli un pašu cilvēku. “Pārtrauciet savus ļaunos darbus manu acu priekšā! Mitieties ļaunu darīt!” (Jes.1,16)– tā saka tas Kungs ar pravieša Jesajas muti.

Tagad ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem (Tit. 1,11). Svētais Teofans Vientuļnieks mūs māca: “Ejiet pie Bērna autiņos ietīta, silītē guļoša un meklējiet pie Viņa glābiņu no visa ļaunā, kas tur jūs savā varā, jo šis Bērns ir Kristus pasaules Pestītājs.”

Ar mums ir Dievs! Svinot brīnišķo Pestītāja Piedzimšanu, ar visu savu būtību mums ir jātiecas uz Viņu, jāmīl Kristus Baznīcu, jāpiedalās Svētajos Noslēpumos, jālūdz Dievu mājās un baznīcā, tad mūsu dzīve būs piepildīta ar jēgu, kas ved uz mūžīgo dzīvi.

Šodien pasauli ir pārņēmusi bīstama epidēmija. Īpaši tagad mums ir jāpastiprina lūgšanas, stingri ticot Dieva žēlastībai. Dieva palīdzība cilvēkam tiek dota pēc viņa lūgšanām, Svētās Baznīcas Noslēpumos un ar ārstu starpniecību. Lūgsim Dievu par slimības mocītajiem un par medicīnas darbiniekiem.

Šajās svētajās dienās, kad debesis un zeme, eņģeļu pulki un visa cilvēce gavilē, slavināsim Bētlēmē Piedzimušo Dievbērnu Kristu Pestītāju, Viņa Visšķīsto Māti Vissvēto Dievadzemdētāju. Lai mūsu sirdis piepildās ar mieru, prieku un pateicību Dievam!

Visu man Dieva uzticēto Vislatvijas draudzi sirsnīgi apsveicu Jaunajā gadā un lielajos pasauli pestījošajos Kristus Piedzimšanas svētkos.

Betlēmē Piedzimušā Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastība, Viņa Visšķīstās Mātes, svētmocekļa svētā Rīgas Jāņa un visu svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

 

Dieva žēlastībā pazemīgais
Aleksandrs,
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Piedzimšana
2021./2022. gads
Rīga