2.maijs / 2021

2021. gada Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

“Tavu neizmērojamo mīlestību, Kristu, redzot, elles valgos saistītie, gāja pie gaismas līksmām kājām, slavējot mūžīgo Pashu”
(Pashas kanona 5. dziesma).


Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļie brāļi un māsas, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērni!

Ar milzīgu prieku no sirds apsveicu jūs gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos un sveicinu ar dzīvi apliecinošo sveicienu

 

Kristus Augšāmcēlies!

 

Kas mums var būt dārgāks par šiem neaprakstāmajiem priecīgajiem vārdiem! Kristus Pasha – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus uzvara pār nāvi, dzīves un gaiša prieka apstiprinājums, svētki, kuros svinam cilvēka savienošanos ar Dievu. Nav iespējams klusēt un nesveicināt vienam otru mierā un mīlestībā. Kā lai nepriecājas, kā lai nesvin tāda dižena notikuma piemiņas dienu! Priecājas un līksmo visa radība, jo īpaši svētā Baznīca – kā Debesu, tā arī Zemes.

Patiešām Kristus Pasha ir “svētku svētki un svinību svinības” (Pashas kanons, 8. irmoss). Ar visu sirdi, ar visu dvēseli un ar visu savu saprašanu iemīlēsim Augšāmcēlušos Kristu. Dzīvosim saskaņā ar Augšāmcēlušamies Kristus Pestītāja mācību un ievērosim Viņa svētos baušļus. Augšāmcēlies Kungs aicina mūs visus pie Sevis, viņš uzrunā ikvienu: “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt” (Mt. 11:28)… “un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam!”, “kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā” (Jņ. 6:54).

Kā gan mums nemīlēt Viņu un nesekot Viņam!

Mūsu Pashas svinības – tā ir apgaismošanās caur ticību un labiem darbiem. Mūsu svētki ir būt ar Kristu un mīlēt Viņu, mīlēt arī savus tuvākos.

Mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus mums ir novēlējis: “Savu mieru es jums dodu… ka jūs cits citu mīlat”.

Mūsu ticības, mūsu dzīves saturs ir liecība pasaulei par Kristus Augšāmcelšanos. Lai Kristus Augšāmcelšanās svētku prieks, kā labā vēsts, būtu mūsu ticīgās dvēseles dabīgs stāvoklis. Neskatoties uz šodienas sarežģītajiem apstākļiem, vēl jo vairāk būsim uzticīgi mūsu Pareizticībai, mūsu svētajai Baznīcai. “Augšāmcelšanās diena, ļaudis apskaidrosimies. Pasha, Kunga Pasha! No nāves – dzīvē, no zemes – debesīs Kristus Dievs mūs atvedis, dziedam uzvaras dziesmu” (Pashas kanona 1. irmoss).

Kopā ar visu mūsu svēto Baznīcu dziedāsim: “Augšāmcelšanās diena, svētkos apgaismosimies, un apkampsim cits citu. Teiksim: brāļi – arī tiem, kas mūs nīst, piedosim visu Augšāmcelšanās dēļ, un sauksim tā: Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis” (Pashas stihira).

Lai cik grūti mums tagad nebūtu, neļausimies grūtsirdībai, jo mums ir gaiša cerība uz Augšāmcēlušos Kristu Pestītāju, Kas neatstās savus ticīgos. Mūžīgā, prieka pilnā sveiciena vārdiem sirsnīgi sveicu jūs visus, mīļie brāļi un māsas, lielajās Svētās Pashas svinībās:

Kristus ir Augšāmcēlies!
Patiesi ir Augšāmcēlies!


Lai svētī visus jūs Augšāmcēlies Kungs un lai dod mieru un veselību! Lai Augšāmcēlušamies Kunga un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus un mana virsgana svētība ir ar jums visiem. Āmen.
 

Dieva Žēlastībā
Aleksandrs
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Pasha,
Rīga, 2021. g.