26.decembris / 2020

2021.gada Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums

Augstisvētītajiem Virsgniem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, dievbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas
Pareizticīgās Baznīcas bērniem
 
“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām
Viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā Dēla,
pilnu žēlastības un patiesības.” (Jņ. 1:14)

Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļie brāļi un māsas – Kristus baznīcas bērni!

Neizsakāmā Dieva žēlastībā mēs atkal lūgšanās svinam lielos un gaišos mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas miesā svētkus.

Noslēpumainajā un pazemīgajā Kristus ienākšanā šai iznīcīgajā un grēka pilnajā pasaulē atklājas Dieva mīlestība pret cilvēkiem. Apcerot lielo Dieva žēlastības noslēpumu, kas ir  pāri jebkādai  cilvēka saprašanai, mēs   aiz pravieša Jesajas pazemīgi atkārtojam: ”manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi”, - saka tas Kungs. “Par cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem un manas domas pār jūsu domām.” (Jes. 55:8-9).

Dievcilvēka Kristus atnākšanu pasaulē Svētie Raksti sauc par “pazemināšanos” jeb “pazemošanos”: “Bet sevi  iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs;” (Fil. 2:7). Visuvarenais, Visgudrais Dievs – Radītājs un Gādātājs ir vēlējies  atklāt Sevi un caur Sava Vienpiedzimušā Dēla piedzimšanu miesā glābt sagrēkojušo cilvēku.

Šī lielā Noslēpuma priekšā mēs pazemīgi teicam: “Liels Tu esi, ak, Kungs, un brīnišķi  ir Tavi darbi!” Uz zemes Kristus Pestītājs ir nodibinājis Savu Svēto Baznīcu, kurā mēs gūstam prieku saskarsmē  ar  Dievu svētajos Sakramentos un kopīgās lūgšanās. Neaizmirsīsim, ka bez Baznīcas un svētajiem Sakramentiem cilvēka pestīšana nav iespējama. Lai mīlestība uz Kristu un Viņa Svēto Baznīcu sasilda mūsu sirdis. Bet ko nozīmē “mīlēt Dievu”? Tas nozīmē mīlēt savu tuvāko. Svētie raksti māca: ”Un šis bauslis mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli.” (1. Jņ. 4:21).

Tas Kungs aicina mūs atteikties no egoistiskā dzīves veida un pavērst savu skatu uz tuvāko, uz tiem, kas ir ap mums – ģimenē, darbā, draudzē, dzimtajā pilsētā, valstī, un pacensties ticībā un paļāvībā uz Dievu atvērt viņiem savu sirdi, sadzirdēt viņu vajadzības un sniegt  palīdzīgu roku. Glābjoša pašaizliedzība ir iespējama tikai ticības varoņdarbā un vienībā ar Kristu.

Svētais Etolijas Kosma raksta: ”Ja tavs tuvākais ir sagrēkojis un tavā sirdī ir kaut pavisam nedaudz  naida pret viņu, tu esi atrauts no Dieva. Nevar būt saskaņā ar Dievu tas, kuram ienaida vai skaudības dēļ nav miera attiecībās ar savu brāli.” Un tālāk svētais Kosma turpina: ”Veltīgi ir gavēņi, atrašanās nomodā, nabadzība, Svēto Rakstu lasīšana, ja mēs nepieaugam mīlestībā uz Dievu un tuvāko. Kas pieaug mīlestībā, viņā ir Dievs, un viņa prāts ir Dievā”. Paturēsim to prātā, dārgie brāļi un māsas, liksim pie malas grēcīgo egoismu un pašmīlību!

Pagājušajā gadā pasauli piemeklēja milzīgs pārbaudījums – arvien vairāk izplatās bīstama infekcijas slimība. Es aicinu jūs, tēvi, brāļi un māsas, dzīvot kristieša cienīgu dzīvi, pastāvīgi atcerēties par Dievu, pastiprināti, nepārtraukti, dedzīgi lūgt Dievu.  

Saudzīgi un ar mīlestību attieksimies viens pret otru!

Ir nepieciešama medicīnas darbinieku ieteikto sanitāro normu un piesardzības pasākumu ievērošana. Piesaucu Dieva svētību pār tiem, kuri šobrīd pašaizliedzīgi strādā slimnīcās, pār medicīnisko personālu un tiem, kurus ir piemeklējusi smagā slimība. Lai Dievs sūta viņiem savu palīdzību un drīzu izveseļošanos. Lūgsim Dievu par viņiem visiem.

Žēlīgais Dievs lai svētī Latvijas zemi, Latvijas valdību, tautu un ikvienu no mums. Lai Dievs dod mums labu veselību, labklājību, savstarpēju sapratni, mieru un mīlestību.

Šajās svētajās dienās slavināsim Betlēmē Piedzimušo Dievbērnu Kristu, Viņa Visšķīsto Māti, lūgsim Dievu  un darīsim labus mīlestības un žēlsirdības darbus.

Visu man Dieva uzticēto Vislatvijas draudzi sirsnīgi apsveicu Jaunajā gadā un lielajos pasauli pestījošajos Kristus Piedzimšanas svētkos.

Betlēmē Piedzimušā Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastība, Viņa Visšķīstās Mātes, svētmocekļa svētā Rīgas Jāņa un visu svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

 
Dieva žēlastībā pazemīgais
Aleksandrs
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Piedzimšana
2020./2021. gads
Rīga