2.oktobris / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Vēstījums

Augstisvētītie Valdnieki, godājamie garīgie tēvi,
dārgie brāļi un māsas!

 

Šodien mūsu Latvijas Pareizticīgā Baznīca kopā ar visu Latvijas tautu pārdzīvo bīstamo Covid-19 epidēmijas izplatības iespējamības laiku. Sakarā ar to aicinu Augstisvētītos Bīskapus, visu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas garīdzniecību, baznīcas klēru un ticīgo tautu pastiprināt mūsu kopīgās lūgšanas Vissvētajai un Dzīvudarošajai Trijādībai, mūsu Ticības Aizsācējam Pestītājam un mūsu Kungam Jēzum Kristum un mūsu Vissvētajai Valdniecei un Mūžamjaunavai Marijai, svētajiem Bezmiesīgajiem Debesu Spēkiem, svētajam svētmoceklim Rīgas Arhibīskapam Jānim, brīnumdarītājam, un visiem svētajiem par mūsu Svētās Baznīcas, visas Dieva tautas, visu Latvijas iedzīvotāju un ikviena no mums pasargāšanu no postošās sērgas, par mūsu grēku piedošanu un mūsu visu apžēlošanu, par miera, garīga prieka un miesas veselību dāvāšanu mums visiem. Pats mūsu Kungs Jēzus Kristus sacījis: «Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts» (Mt. 7: 7-8). Mēs ticam, ka Pestītāja apsolījums piepildīsies arī mums grēcīgajiem, kuri šodien lūdz un meklē Dieva žēlastību.

Šodien kā nekad nepieciešams stingri ievērot baznīcas disciplīnu, kārtību, pilnīgu savstarpēju sapratni, savstarpēju cieņu, pacietību un brālīgu kristīgu attieksmi vienam pret otru. Ticīgu kristiešu vidū, īpaši tagad, nedrīkst mājot nosodīšana, skaudība, tenkas un aprunāšana, bet lai mūsu vidū valda Dieva noteiktais miers un savstarpēja sapratne.

Aicinu un svētīju visus uzticamos mūsu Baznīcas bērnus lūgties no sirds, uzcītīgi un pastāvīgi; nevienu dienu neizlaist noteikto lūgšanu kārtību, veikt Jēzus lūgšanu, no sirds lasīt lūgšanu kanonu Vissvētajai Dievadzemdētājai «Daudzu kārdinājumu saistīts», kanonu Tam Kungam «Par postošas sērgas pārtraukšanu» un citas lūgšanas.

Paldies Dievam, mūsu svētie dievnami ir atvērti, dievkalpojumi notiek ik dienas. Svētie Dzīvudarošie un pestījošie Kristus Baznīcas Sakramenti nepieciešami mūsu pestīšanai un veselībai. Tie ne ar ko nav aizstājami.

No sirds lūdzoties Tam Kungam, atcerēsimies: «Dievs radīja ārstu» (Sīr. 38:12). Tādēļ, parādoties pirmajiem saslimšanas simptomiem, nepieciešams vērsties arī pie ārsta.

Ticīgie ļaudis, mums ir ciešs pamats mūsu paļāvībai uz visspēcīgo Dieva palīdzību un Visšķīstās Valdnieces Dievadzemdētājas aizstāvību. Tādēļ mēs nedrīkstam nodoties panikai, nomāktībai un izmisumam; mums vienmēr jātic, jācer un jāpaliek optimistiem. Cieši ticēsim – un nāks visspēcīgā Dieva palīdzība.

Cieši ticot un paļaujoties uz mūs sargājošo Dieva Mīlestību, mīlēsim Dievu un savus tuvākos arī paši, lūgsimies par viņiem, atbalstīsim viņus jebkādā veidā. Pēc mūsu Pestītāja vārdiem: “Pēc tā uzzinās visi, ka jūs esat Mani mācekļi, ja mīlestība būs jūsu vidū” (Jņ. 13:35). atcerēsimies to un no sirds mīlēsim cits citu, un tad Dievišķā Mīlestība nepārtraukti būs ar mums, bet mēs atbildēsim ar mūsu mīlestību Kungam Dievam.

Lūdzu visus mūsu Baznīcas ticīgos ļaudis uzņemties stingra miesas un gara gavēņa varoņdarbu trīs dienas pirms svētā svētmocekļa Rīgas Arhibīskapa Jāņa, brīnumdarītāja, svētkiem – 9., 10. un 11. oktobrī.

Cerēsim un ticēsim, ka Žēlsirdīgais Kungs Vissvētās Dievadzemdētājas un visu svēto aizstāvības dēļ neatstās Savas Svētās Baznīcas un ikviena no mums lūgšanas neatbildētas un pasargās mūs no visām slimībām, nelaimēm un uzbrukumiem.

Piesaucu pār jums visiem Dieva svētību.

Un lai pār mums visiem ir mūsu Vissvētās Valdnieces Dievadzemdētājas un Mūžamjaunavas Marijas Patvērums un aizstāvība.  

 

Aleksandrs,
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts.