20.aprīlis / 2020

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums

Augstisvētītie brāļi Virsgani, godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļotie brāļi un māsas – Kristus Baznīcas bērni!
 

Kristus Augšāmcēlies!

Lielā priekā sveicinu visus jūs ar mūžam dzīvo un dzīvību apliecinošo Pashas sveicienu, kurā ir visa mūsu ticība, mūsu cerība un mierinājums. «Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu ticība» - raksta svētais apustulis Pāvils (1. Kor. 15: 17).

Kopš Kristus Baznīcas pirmajiem pastāvēšanas gadsimtiem un līdz pat mūsu dienām Kristus Augšāmcelšanās gaisma rod atbalsi visu cilvēku sirdīs. IV gadsimtā diženais Baznīcas tēvs un skolotājs Nisas Grigorijs rakstīja: «šodien gan taisnais priecājas, gan savu sirdsapziņu nešķīstījušais cer laboties ar grēknožēlu. Šī diena atvieglo ikvienas bēdas, un nav noskumuša cilvēka, kurš neatrastu mierinājumu svētku varenībā».

Pashu mēs dēvējam par «Svinību Svinībām» - diženākajiem mūsu svētkiem, vai, pēc sirdsskaidrā Sīrijas Efrēma vārdiem, par «svētku ķēniņieni». Kristus Pasha ir mūsu ticības centrs. Katru svētdienu mēs apliecinām savu ticību Augšāmcēlušajam Pestītājam un piepildāmies ar Pashas prieku.

Visur – gan dievnamā, gan mājās, - it visur, kur mēs veicam savu kalpošanu, mums jābūt lieciniekiem, kas liecina par Krustā Sisto un Augšāmcēlušos Kungu. Tā ir mūsu misija – nest gaismu un labo vēsti. Evaņģēlijā, vēršoties pie mācekļiem, Kungs saka: «Jūs esat zemes sāls... Jūs esat pasaules gaisma» (Mt. 5: 13, 14). Ko tas nozīmē mums? Kristus vārdos mēs dzirdam aicinājumu uz tikumīgu dzīvi un Dieva baušļu pildīšanu. Tādēļ uzvarēsim ļaunumu ar Kristus Gaismu un Viņa svētības spēku!

Diemžēl šodien cilvēku vidū izplatījusies pārmērīga aizraušanās ar šīs pasaules labumiem, tieksmes pēc pagodinājumiem un slavas, dziļas ticības, patiesas mīlestības, žēlsirdības un patiesi labu darbu trūkums. Dievs un Baznīca aizvirzās pēdējā vietā. No vēstures zināms, ka ciešanu un slimību pieļaušana vienmēr bijusi atgādinājums cilvēkam, ka dzīvība – tā ir Dieva lielākā dāvana cilvēkiem. Mūs pārņēmušajos pārbaudījumos mēs redzam, cik trausla un nepastāvīga ir cilvēka laicīgā dzīve.

Bet Dieva žēlsirdībai nav robežu. Ja mēs atgriežamies pie Dieva un pienesam Viņam grēku nožēlu, iemīlam Augšāmcēlušos Pestītāju ar visu savu apziņu un pienesam Viņam mūsu mīlestību un labos darbus, tad Kungs pieņems katra nožēlojoša cilvēka grēknožēlu. Dieva vārds māca: «Jo Es nebūt nepriecājos par tā nāvi, kam jāmirst, saka Dievs Tas Kungs, tādēļ atgriezieties, tad jūs dzīvosiet!» (Eceh. 18:32). Un Pats Kungs Pestītājs svētajā Evaņģēlijā saka: «Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus» (Mt. 9:13). Pirms Svētā Vakarēdiena mēs sakām šādus lūgšanas vārdus: «Tu patiesi esi Kristus, Dzīvā Dieva Dēls, Kas nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es».

Mēs, kā ticīgi kristieši, nedrīkstam krist izmisumā un padoties panikai. Pastiprināsim mūsu celles un mājas lūgšanas par epidēmijas pārtraukšanu, patiesi ticēsim, kvēli lūgsimies Kungam Dievam, lai Žēlsirdīgais Augšāmcēlušais Kungs uzklausa mūsu lūgšanas un atbrīvo katru no mums, mūsu valsti, valdību un visu tautu, un mūsu Svēto Baznīcu, tās Virsganus, garīdzniekus, mūku kārtai piederīgos un kalpotājus, un visu vecumu ļaudis, un jebkurā vietā no postošās epidēmijas, un lai saglabā visiem dzīvību.

No sirds lūdzoties Kungam, Kurš Augšāmcēlies, un Viņa Visšķīstajai Mātei, Vissvētajai Valdniecei Dievadzemdētājai, svētmoceklim Rīgas Jānim un visiem svētajiem, izpildīsim visus mūsu valdības rīkojumus un mediķu sniegtās higiēnas rekomendācijas. Izturēsimies atbildīgi, ar mīlestību un žēlsirdību cits pret citu un ikvienu cilvēku.

Šajās svētajās svētku dienās mēs īpaši lūdzamies par tiem, kuri slimo, par tiem, kuri izpilda savu ārsta pienākumu un, riskējot ar savu dzīvību, palīdz citiem. Lai mūsu Žēlsirdīgais Kungs sūta viņiem visiem Savu stiprinošo Svētību un palīdzību!

Mīļotie brāļi un māsas, lai mūžīgais Pashas sveiciens sasilda jūsu sirdis un ienāk jūsu mājās, piepildot jūs ar ticību, cerību un mīlestību:

Kristus Augšāmcēlies!

Visu Dieva man uzticēto Latvijas draudzi no sirds sveicu gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, lūdzos par jūsu visu veselību un pestīšanu. Vēlu visiem mieru un prieku, kristīgu savstarpēju sapratni, stipru veselību, garīgu pestīšanu un neizsīkstošu Dieva Palīdzību.

Kristus patiesi Augšāmcēlies!

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, Kurš Augšāmcēlies no mirušiem, svētība un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

Dieva žēlastībā
ALEKSANDRS,
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts