16.marts / 2020

LPB Sinodes paziņojums

No Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes

2020. gada 14. martā, sakarā ar ārkārtējās situācijas ieviešanu, Latvijas Republikas valdība (Ministru kabineta rīkojums №103) nolēma būtiski ierobežot jebkādu pasākumu, tostarp arī dievkalpojumu, norisi. Tas nozīmē, ka ticīgo piedalīšanās svētdienas, svētku un darbadienu dievkalpojumos līdz LR Ministru kabineta rīkojumam par lēmuma atcelšanu ir aizliegta.

Sakarā ar to paredzētos dievkalpojumus baznīcās kalpos tikai garīdznieki, bet ticīgie individuāli var ierasties dievnamā, lai apmierinātu savas garīgās vajadzības – individuāli lūgties, izsūdzēt grēkus un saņemt Vakarēdienu.

Individuālam apmeklējumam Kemeru baznīca atvērta sestdienās un svētdienās no 10:30 līdz 14:30.

Grēksūdze un Svētā Vakarēdiena saņemšana notiks no 11:00 līdz 13:00 dienās, kad tiks kalpota Dievišķā liturģija.

Individuāla ticīgo garīgā aprūpe un aizlūgumi tiks īstenoti pēc Baznīcas Nolikuma.

Visiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas svētkalpotājiem ir obligāts pienākums nodrošināt baznīcās higiēnas un drošības pasākumu pamatprasību izpildīšanu, lai izvairītos no Covid-19 vīrusa izplatīšanas. Ikonu godināšana skūpstot šajā laikā netiek rekomendēta.

Aicinām visus pastiprināt grēknožēlu un mājas lūgšanas, Psalmu, Svēto Rakstu un kanonu lasīšanu.

Pats mūsu Pestītājs un Kungs Jēzus Kristus sacījis - «Piedodiet, un jums taps piedots» (Mt. 7:7). Lūgsim mūsu Debesu Tēvu Kristus vārdā par žēlastību, aizstāvību un epidēmijas pārtraukšanu. Nevajag baidīties un padoties izmisumam, bet nepieciešama stipra ticība un stiprināties lūgšanā.