7.janvāris / 2020

Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums

«Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva Vienpiedzimušā Dēla» (Jņ. 1, 14)

 

Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļotie brāļi un māsas – Kristus Baznīcas bērni!

Šajās svētajās dienās mēs lūgšanās godinām Piedzimušo Dievbērnu Kristu. Kungs nāk mūsu pasaulē klusu un pazemīgi. Enģeļi steidzās uz necilo un pieticīgo Bētlemi, lai slavētu To, Kurš ir iemiesojies Dievs. Piepildās dižens brīnums, bet cilvēku acīm tas nebija tik acīmredzams: pasaule turpināja dzīvot savās rūpēs un plānos, kaislībās un pārdzīvojumos, un tikai nabadzīgie gani un austrumu gudrie ieradās godināt Dieva Dēlu, kas bija nācis mūsu pestīšanai.

«Patiesības Gaisma, Kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas nāk pasaulē» šodien atmirdzējusi Bētlemes pilsētā. Par patieso Gaismu, Kas ir Kristus Dieva Dēls, pirms daudziem gadiem pravietoja svētais Jesaja: «Redzi, Jaunava kļūs grūta un dzemdēs dēlu, un dos Tam vārdu Imanuēls, kas nozīmē: ar mums ir Dievs» (Jes. 7, 14).

Svētie apustuļi, mācot tautas, izveidoja Baznīcas un sludināja Evaņģēliju, piesaistot cilvēku sirdis Dievam. Apustuļu sprediķis bija piepildīts ar ticības spēku un priekpilnu cerību. Šie sprediķi arī šodien skan mūsu dievnamos. Sekosim arī mēs svētajiem apustuļiem un atliksim tumsas un netaisnības darbus: melus, viltu, skaudību, neslavas celšanu. Ietērpsimies gaismas darbos un sekosim Kristum, nesot ticību, mieru, mīlestību, prieku un cerību.

Iemīlēsim Kungu no visas savas sirds! Evaņģēlijs mūs māca nedalīt cilvēkus tuvos un tālos, bet pret katru attiekties ar kristīgu pacietību un mīlestību, apstiprinot savu ticību ar labiem darbiem.

Mīļotie brāļi un māsas, veidojot savu personīgo un ģimenes dzīvi pēc Kristus likumiem, sniedzot bērniem laicīgo izglītību, rūpējoties par viņu fizisko un garīgo veselību, mums viņi ir jāaudzina, un, kas šodien ir īpaši būtiski, jāieaudzina Baznīcas dzīvē. Parādot labiem tikumiem un lūgšanām piepildītas dzīves personīgo piemēru, bērna sirdī nepieciešams izveidot līdzcietības, žēlsirdības, pacietības un gādības par tuvākajiem iemaņas. Tad tās nebūs pastarpinātas zināšanas, bet praktiskas – labs pamats, uz kura bērns spēs pastāvīgi veidot savu dzīvi.

Šajās svētajās un svinīgajās dienās pienesīsim savas kvēlās lūgšanas mūsu Kungam Jēzum Kristum, kas ietērpies miesā, būsim pateicīgi Viņam par daudzajām un nemitīgajām labestībām pret mums, necienīgajiem. Lai Kungs vairo Savu mīlestību pār mums, lai pasargā mūsu Svēto Baznīcu no nesaskaņām, herēzēm un šķelšanās. Mūsu Svētā Kristus Baznīca ir pats dārgākais, vienīgais, kas uz visiem laikiem un nesaraujami saista mūs ar Kungu un mūsu tuviniekiem, palīdzot mums šajā dzīvē un, nešaubīgi, ieved mūs mūžīgajā dzīvē, svētlaimē ar visiem, kas Dievam pa prātam darījuši. Mīlēsim mūsu Svēto Baznīcu, kura kā Māte rada mūs garīgi.

Lai Kungs svētī mūsu Latvijas valsti, tautu un katru no mums. Lai Kungs dod mums visiem veselību, labklājību, savstarpēju sapratni, mieru un mīlestību.

Visu Dieva man uzticēto visas Latvijas draudzi sirsnīgi sveicu Jaunajā gadā un diženajos pasauli pestījošajos Kristus Piedzimšanas svētkos.

Bētlemē piedzimušā mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus svētība, Viņa Visšķīstās Mātes, svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa un visu svēto lūgšanas, un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.

 
Dieva žēlastībā pazemīgais
Aleksandrs
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Piedzimšana
2019./2020. gads
Rīga