28.aprīlis / 2019

Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums 2019. gada

Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, dievbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem

 

«Šī ir augsti teicama un svēta diena, vienīgā svēto dienu Valdniece un Kundze, svētki par visiem svētkiem un prieks par visiem priekiem, tajā slavēsim Kristu mūžīgi». (Pashas kanona irmoss).


Augstisvētītie brāļi Virsgani, godājamie priesteri un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļotie brāļi un māsas – Kristus Baznīcas bērni! Gaišajā Kristus Augšāmcelšanās svētku dienā mīlestībā sveicinu jūs ar svēto un priekpilno Pashas sveicienu: 

Kristus Augšāmcēlies! 


Patiesi dižena un gaismu nesoša ir Kristus Augšāmcelšanās diena. Svētā Baznīca šodien dzied: «Jūtas šķīstīsim un Kristu ieraudzīsim nepieejamā Augšāmcelšanās gaismā mirdzošu un priecāties vēlošu...». Sirdsskaidrais Nikodēms Svētkalnietis raksta: «Ja mēs būsim šķīstījuši dvēseles un miesas jūtas, bet īpaši prātu un redzi, tad noteikti tapsim cienīgi ar dvēseles prāta acīm saskatīt Valdnieku Kristu, Kurš, augšāmcēlies no kapa, mirdz spožāk par sauli tik varenā un par visu pārākā Augšāmcelšanās gaismā».

Kristus Augšāmcelšanos ievada Pestītāja ciešanas. «Krusta spēks un varenība ir jebkāda naidīga spēka bojāeja» – raksta svētais Teodors Studīts. Pārcietis Krusta ciešanas, Kristus uzvar nāvi un elles spēkus, atverot ceļu ikvienam cilvēkam, kurš, noejot zemes ciešanu ceļu, var iemantot mūžīgo dzīvi Debesu Valstībā, kurp mūs arī aicina Debesīs pacēlies Kristus. Kristus mūs izpirka ar Savām dārgajām Asinīm, un mums, ticīgajiem kristiešiem, ir dziļa paļāvība un cerība uz augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvi. «Tev, nāves Veicējam saucam: Osanna augstumos, slavēts lai ir, Kas nāk Tā Kunga vārdā!» (Kunga Ieiešanas Jeruzālemē svētku tropārs). Ar Savu uzvaru pār nāvi Kungs pārliecina mūs, ka arī mēs «nemirsim, bet pāriesim no nāves dzīvībā». Kristus mums ir prieka un nemirstības avots. Un, kaut arī «mēs joprojām mirstam, – raksta Jānis Zeltamute, – tomēr nepaliekam nāvē, un tas nenozīmē nomirt!»

Augšāmcēlies Kungs pirmos iemīlēja mūs. Mīlēsim arī mēs mūsu Kungu no visas savas sirds, ar visu savu spēku un dvēseli. «Un šis bauslis mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli» (1. Jņ. 4: 19-21).

Mīļotie tēvi, brāļi un māsas, svētītājs Grigorijs Teologs mums māca: «Kristus augšāmcēlās no mirušiem – celieties ar Viņu arī jūs, pacelieties arī jūs pie Viņa slavas; Kristus no kapa – atbrīvojieties arī jūs no grēka saitēm! Atveras elles vārti, nāve tiek iznīcināta, tiek atmests vecais Ādams, piepildās jaunais: «Kas ir Kristū, tas ir jauns radījums» (2. Kor. 5:17), – atjaunojieties!»

«Šī ir tā diena, kuru Kungs ir radījis, priecāsimies un līksmosim tajā» (Pashas stihiru piedziedājums). Līksmosim par Augšāmcēlušos Pestītāju, jo šo prieku mums neatņems neviens.

Kristus Pestītājs dibināja Svēto Pareizticīgo Baznīcu, kura ir nedalāma Kristus Miesa, jo Baznīca ir nedalāma. Aicinu jūs visus pastāvīgi lūgties par Baznīcu, par tās vienotības saglabāšanu. Lūgties par mieru, par klu­sumu, par pestīšanu un labklājību.

Brāļi un māsas, dzīvosim dievbijīgi, pēc Dieva likumiem, mīlēsim un cienīsim katru cilvēku, saskatot viņā savu brāli. 

Kristus patiesi Augšāmcēlies! 


Visu Dieva man uzticēto Latvijas draudzi no sirds sveicu gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Vēlu visiem mieru un prieku, kristīgu savstarpēju sapratni, gara un miesas spēku stiprību, pestīšanu un neizsīkstošu Dieva Palīdzību. 

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, Kurš Augšāmcēlies no mirušiem, svētība, Viņa Visšķīstās Mātes un mūsu svētītāja un svētmocekļa Rīgas Jāņa lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen. 

Dieva žēlastībā, pazemīgais
ALEKSANDRS
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Pasha
2019. gads
Rīga