7.janvāris / 2019

2019.gada Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums.

Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra 
Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums
Augstisvētītajiem Virsganiem, Dievu mīlošajiem draudžu ganiem, 
dievbijīgajiem diakoniem, visgodājamai mūku kārtaiun visiem uzticamajiem
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas bērniem


 

«Cildini, mana dvēsele, šķīsto Jaunavu un vienīgo Dievadzemdētāju, Kas dzemdējusi Kristu Ķēniņu»
(svētku kanona dziedājums)

 

Augstisvētītie brāļi Virsgani, godājamie garīdznieki un diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļotie brāļi un māsas – Kristus Baznīcas bērni!

Dieva žēlastībā mums sākušās Kunga un Dieva, un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus miesā Piedzimšanas svētku dienas. Lūgšanās slavējot Vissvēto Jaunavu Dievadzemdētāju un Dievbērnu Kristu, domās atgriezīsimies Bētlemes alā, lai kopā ar Eņģeļu kori dziedātu piedzimšanas dziesmu «Gods Dievam augstībā, miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts» (Lk. 2, 14). Svētītājs Jānis Zeltamute raksta: «..es redzu galdnieku un lopu silīti, bērnu un autus, piedzimšanu no Jaunavas, kam liegts viss nepieciešamais, visapkārt nabadzība, visapkārt trūkums. Vai tu redzi bagātību šajā lielajā nabadzībā? Kā Viņš, bagātais, kļuva nabags mūsu dēļ?.. O, nabadzība, kas kalpo par bagātības avotu! O, neizmērojamā bagātība, kurai ir nabadzības veids!»

Kristus Piedzimšana iezīmēja visas cilvēces pestīšanas sākumu. Mēs esam aicināti būt Kunga mācekļi, sekot Viņam, izpildot Viņa likumus - «mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm» (Mt. 11, 29). Tikai Kristū mēs varam iegūt iekšējo mieru. Pats lielākais šķērslis šajā ceļā ir mūsu patmīlība. Mēs dzirdam paustajā Dieva Vārdā «mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem» (Мt. 5, 44-45). Patmīlība un egoisms ir naids pret Dievu un tiešs Evaņģēlija pārkāpums. Brāļi un māsas, Kristus Baznīcas bērni, būsim saprātīgi! Vērsīsimies pie Kunga ar sirsnīgu lūgšanu, lai mēs būtu Viņa sekotāji, būtu uzticami Evaņģēliskās mācības pildītāji.

Šodien mēs bieži dzirdam aicinājumus uz ārējo brīvību. Tāda brīvība tikai noved cilvēku pie izlaidības un visatļautības.

Iemiesojies pasaules Pestītājs Kristus aicina mūs uz patieso brīvību – iekšējo brīvību no dusmām, naida, lepnības, patmīlības, skaudības, alkatības un godkāres. Tas viss un jebkāda nepatika pret tuvāko dara mūs aizvērtus Svētā Gara žēlastības darbībai. Atvērsim mūsu sirdis Dievišķajai svētībai un dosim vietu mūsu sirdī ikvienam cilvēkam, kuru satiekam savā dzīves ceļā.

Ticīgs kristietis ir tas, kurš mielo savu dvēseli un sirdi ar pastāvīgu lūgšanu un Evaņģēlija Vārdu, rodot tajā mūsu pestīšanu. Svētītājs Serbijas Nikolajs māca: «Jo vairāk cilvēks lasa Evaņģēliju, lūgšanās to pārdomā un seko tam savā dzīvē, jo vairāk atveras Evaņģēlija dzīles un smaržo Evaņģēliskā saldme.» Lai šī «dzīves grāmata» kļūst mums par gaismas avotu, kas apgaismo mūsu zemes ceļu. Mācīsimies vadīties pēc Svētajiem Rakstiem, lai šīs pasaules gudrība neaptumšo mūsu garīgo redzi, ar sevi neaizsedzot Bētlemes alu, kur uz Visšķīstās Jaunavas rokām dus Pirmsmūžīgais bērns Kristus.

Šajā nemierīgajā laikā īpaši no mums – kristiešiem – tiek prasīta īpaša skaidrība, uzcītīga lūgšana, Kristus mīlestības un mierinājuma gaismas nešana.

Aizvadītajā gadā mēs svinējām Latvijas Valsts neatkarības simtgadi. Un mēs esam pateicīgi Latvijas Valstij par mūsu ticības brīvību, par iespēju celt mūsu dievnamus un garīgās izglītības iespēju.

Šajās svētajās un īpaši svinīgajās dienās pienesīsim mūsu kvēlākās lūgšanas miesā piedzimušajam mūsu Kungam Jēzum Kristum, būsim pateicīgi Viņam par daudzajām un nepārtrauktajām labdarīšanām mums, necienīgajiem. Lai Kungs dāvā mums Savu žēlastību, lai pasargā vienotībā mūsu Svēto Baznīcu, mūsu valsti un tautu, un katru no mums veselībā un labklājībā, mierā un mīlestībā.

Visu Dieva man uzticēto Latvijas draudzi sirsnīgi sveicu Jaunajā gadā un diženajos un pestījošajos Kristus Piedzimšanas svētkos.

Bētlemē piedzimušā mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus svētība, Viņa Visšķīstās Mātes, svētā svētmocekļa Rīgas Jāņa un visu svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar jums visiem. Āmen.


 

Dieva žēlastībā pazemīgais
Aleksandrs,
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Piedzimšana 
2018./2019. gads
Rīga