7.aprīlis / 2018

Kristus Augšāmcelšanās svētku vēstījums 2018. gada

«Eņģelis sauca Svētītajai: Šķīstā Jaunava, priecājies, un vēlreiz saucu: Priecājies! Tavs 
Dēls augšāmcēlās trešā dienā no kapa: ļaudis, līksmojiet»
(Pashas kanona piedziedājums)


Augstisvētītie brāļi Virsgani, visgodātie tēvi, dievbijīgie diakoni, Dievu mīlošie inoki un inokiņas, mīļotie brāļi un māsas – Kristus Baznīcas bērni! Gaišajā Kristus Augšāmcelšanās svētku dienā visus jūs mīlestībā sveicinu ar svēto un priekpilno Pashas sveicienu:
 

Kristus Augšāmcēlies! 

 

Dieva žēlastībā mēs svinīgi un lūgšanās svinam Kunga Pashu – Gaišo Kristus Augšāmcelšanos! Mūsu sirdis piepilda Pashas mūžīgā prieka jūtas. «Lai pienācīgi līksmo debesis, zeme lai priecājas, lai svin visa pasaule, redzamā un neredzamā, jo Kristus augšāmcēlies, mūžīgā līksmība» - šodien dzied Dieva Baznīca.

Svētītājs Grigorijs Teologs raksta: «Kristus mirst, dāvājot dzīvību, ar savu nāvi sagraujot nāvi. Viņš ir apglabāts, bet atkal augšāmcelsies. Viņš nokāpj ellē, bet izved no turienes dvēseles».

Svētā Baznīca slavina Augšāmcēlušos Kristu Dzīvībasdevēju, saucot Viņu par «jauno Pashu»: «Kristus – jaunā Pasha, dzīvais upuris, Dieva Jērs, kas pasaules grēkus nes» (Pashas kanons). Un svētais apustulis saka: «Izmēziet veco raugu, lai esat jauna mīkla! Jūs taču esat neraudzēti; jo arī mūsu Pashas jērs ir par mums upurēts - Kristus» (1. Kor. 5: 7).

Kungs Evaņģēlijā mūs aicina sekot Viņam no grēka verdzības un no zemes uz Debesu Jeruzālemi. «No nāves dzīvē, no zemes – debesīs, Kristus Dievs mūs atvedis» (Pashas kanons). Dieva Valstība – tā ir mīlestības un labestības valstība. Valstība, kurā nav vietas skaudībai un ļaunumam, pāridarījumiem un divkosībai, lepnumam un cietsirdībai.

Lai no visas sirds pieņemtu Augšāmcēlušos Kristu, mums kopā ar pravieti Dāvidu jālūdz Kungam: «šķīstu sirdi radi manī, Dievs!» (Ps. 51: 12).

Mums visiem, Kristū mīļotie, kas dzīvojam «pārkāpumiem pilnā un grēcīgā» pasaulē, svarīgi ir saglabāt savu sirdi šķīstu Dievam. Svētais Īzaks Sīrietis raksta: «Sirds ir sasniegusi skaidrību tikai tad, kad cilvēks uzskata visus ļaudis par labiem, un neviens viņam neliekas nešķīsts un apgānīts, tāds cilvēks patiesi ir sirds šķīsts». Un mūsu Kungs Jēzus Kristus, vēršoties pie mums visiem, saka: «Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs!»

Kristus patiesi Augšāmcēlies! 


Visu man Dieva uzticēto visas Latvijas draudzi no sirds sveicu Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos. Vēlu visiem mieru, prieku, kristīgu savstarpēju saprašanos, veselību, pestīšanu un neizsīkstošu Dieva Palīdzību.
Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus, kurš Augšāmcēlies no mirušajiem, svētība, Viņa Visšķīstās Mātes un visu svēto lūgšanas lai ir ar jums visiem. Āmen. 
 

Dieva žēlastībā
pazemīgais
+ALEKSANDRS
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Pasha
2018. gads
Rīga